Jämställdhetspolicy

 

iKi Assistans AB:s övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som
en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Detta gäller för alla arbetsplatser.
Då iKi inte har den slutgiltiga beslutsrätten ute hos uppdragsgivarna strävar vi dock
ändå att påverka så mycket vi kan.

· Arbetsmiljö och arbetsförhållanden
iKi Assistans AB skall arbeta för att arbetsmiljön, arbetsförhållanden och arbets-
metoder skall vara utformade så att såväl kvinnor som män kan arbeta på de olika
arbetsplatserna.

· Rekrytering
Vår utgångspunkt är att blandade arbetsplatser med både kvinnor och män skall eftersträvas. En jämnare fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas i sådana arbetsuppgifter där yrkesval och rekrytering har visat sig vara könsbundna.

· Utbildning och kompetensutveckling
iKi Assistans AB´s målsättning är att alla medarbetare oavsett kön, etnisk
bakgrund, religion, handikapp eller sexuell läggning skall erbjudas likvärdiga
kompetensutvecklingsmöjligheter.

· Lönekartläggning
Vår utgångspunkt är att löneskillnader och anställningsvillkor beroende på kön inte
ska förekomma. Vi ska på ett systematiskt sätt jämföra kvinnors och mäns löner.
Dessa lönejämförelser skall beakta skillnader såväl inom som mellan grupper av
anställda. Dessa skillnader som inte kan förklaras med annat än kön ska åtgärdas.

· Föräldraskap och förvärvsarbete
Vi ska på olika sätt underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap och arbetsliv. Av särskild vikt är att både män och kvinnor ges full möjlighet att vara föräldralediga eller ta ut ledighet för vård av barn.

· Sexuella trakasserier
Alla former av diskriminering, trakasserier eller orättvisor som går att hänföra till
könstillhörighet, etnisk bakgrund, religion, handikapp eller sexuell läggning skall
aktivt motarbetas och förebyggas.

Ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden,
bilder och text som finns anslagna eller är synliga i arbetslokalerna                Historia iKi

Historia liten

iKi Assistans startades 1998
av tre kvinnor, Ingrid, Kerstin
och Inger. Så här tillkom namnet
iKi assistans AB. Från starten
fanns det åtta uppdragsgivare.


Innan dess hade Ingrid, Kerstin
och Inger arbetat med frågor
angående personlig assistans
sedan 1994, då lagen om stöd
och service till vissa funktions-
hindrade (1993:387) (LSS) kom.
Vid denna tid jobbade de på ett
företaget Resurspartner som
då drevs av Yvonne Ferrari.
När Yvonne beklagligt gick bort,
önskade uppdragsgivarna att
Ingrid, Kerstin och Inger skulle fortsätta driva ett företag i
Yvonnes anda.


På detta vis uppkom
iKi Assistans AB.

» Läs mer

 

  


iKi Assistans AB | Rådmansgatan 10 | 211 43 Malmö | Tfn Malmö 040-665 58 50 | Fax 040-23 84 62 | Mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.