Personal och arbetsmiljöpolicy

 

Engagerade medarbetare
Verksamheten skall utvecklas positivt genom engagerade och kunniga
medarbetare där deras vilja att göra en bra arbetsinsats tas till vara.
Genom en balans mellan ansvar och befogenhet respektive trygghet och
utveckling, tillgodoses både verksamhetens krav och medarbetarens egna
krav på arbetstillfredsställelse, trygghet och personlig utveckling.

Berikande mångfald
När olika människors erfarenhet och synsätt tas till vara ökar kreativiteten,
effektiviteten, tryggheten och trivseln. Vi strävar mot mångfald både avseende
ålder, kön, kompetens och etnisk tillhörighet utifrån uppdragsgivarens önskemål.


Rätt kompetens
En stor del av lärandet sker i det dagliga arbetet och arbetet ska därför organiseras
så att det främjar kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan medarbetare, allt för att
alla ska känna en stor trygghet i sin arbetssituation. Alla medarbetare ska erbjudas
möjlighet att öka sin kunskap och erfarenhet men var och en ska också ta ansvar
för sin egen kompetensutveckling.


Kommunikativa ledare
Ledning, har en förtroendeställning i organisationen och utgör en förebild främst
genom sitt handlande. Ledarskapet ska utövas genom dialog om mål, arbetssätt
samt förväntat och uppnått resultat. Genom att skapa en positiv stämning präglad
av öppenhet, trygghet och engagemang ska ledarna ge medarbetarna bästa
möjliga förutsättningar att utnyttja sin kompetens.


God arbetsmiljö
Medarbetarna ska verka i en god och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas
av säkerhet, trygghet, arbetsglädje och delaktighet. Ett systematiskt arbets-
miljöarbete, med bedömning av de fysiska, psykiska och sociala förhållandena i
arbetsmiljön, ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska
utövas i förebyggande syfte med målsättningen att individens trygghet och hälsa
påverkas positivt. Rehabilitering ska kännetecknas av tidiga och relevanta insatser
till gagn för den enskilde och organisationen.


Förtroendefull samverkan
Varje medarbetares insats ska bidra till att vår organisation når sina mål.
Arbetsuppgifter ska decentraliseras och ansvar och befogenheter delegeras
så långt det är möjligt och lämpligt. Ett framgångsrikt personal- och
utvecklingsarbete förutsätter att både arbetsgivare, medarbetare och deras
fackliga organisationer engagerar sig i en kontinuerlig och öppen dialog om
verksamheten samt om normer och värderingar. Detta gynnar både
organisationen och medarbetarnas trygghet.                Historia iKi

Historia liten

iKi Assistans startades 1998
av tre kvinnor, Ingrid, Kerstin
och Inger. Så här tillkom namnet
iKi assistans AB. Från starten
fanns det åtta uppdragsgivare.


Innan dess hade Ingrid, Kerstin
och Inger arbetat med frågor
angående personlig assistans
sedan 1994, då lagen om stöd
och service till vissa funktions-
hindrade (1993:387) (LSS) kom.
Vid denna tid jobbade de på ett
företaget Resurspartner som
då drevs av Yvonne Ferrari.
När Yvonne beklagligt gick bort,
önskade uppdragsgivarna att
Ingrid, Kerstin och Inger skulle fortsätta driva ett företag i
Yvonnes anda.


På detta vis uppkom
iKi Assistans AB.

» Läs mer

 

  


iKi Assistans AB | Rådmansgatan 10 | 211 43 Malmö | Tfn Malmö 040-665 58 50 | Fax 040-23 84 62 | Mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.